Tìm theo
: 3 mục trong 1 trang
Biệt Dược
- Ðiều trị sốc giảm thể tích; phụ trợ trong thẩm tách máu cho bệnh nhân chịu sự thẩm tách dài ngày hoặc cho những bệnh nhân quá tải dịch...
Baxter AG - Austria
Biệt Dược
Biệt Dược
Baxter AG - Austria