Tìm theo
: 19 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
1 4 dihydronicotinamide adenine dinucleotide, dpnh, nicotinamide adenine dinucleotide reduced
Some evidence suggests that NADH might be useful in treating Parkinson's disease, chronic fatigue syndrome, Alzheimer's disease and cardiovascular disease.
Thuốc Gốc
2 ethyl 4 thiopyridylamide, 2 ethylthioisonicotinamide, eth
For use in the treatment of pulmonary and extrapulmonary tuberculosis when other antitubercular drugs have failed.
Thuốc Gốc
Thuốc Gốc
Thuốc Gốc
Thuốc Gốc
Thuốc Gốc
Thuốc Gốc
1 2 benzylcarbamoyl ethyl 2 isonicotinoylhydrazine, 1 2 benzylcarbamoyl ethyl 2 isonicotinoylhydrazine, 2 2 benzylcarbamoyl ethyl hydrazide isonicotinic acid
Thuốc Gốc
nicotinamide
Vitamin PP là thành phần của 2 coenzym quan trọng là NAD và NADP. Các coenzym này tham gia vận chuyển hydro và điện tử trong các pảhn ứng oxy hoá khử....
Phòng và điều trị bệnh Pellagra. Các rối loạn tiêu hoá và rối loạn thần kinh (phối hợp với các thuốc khác). Tăng lipid huyết, tăng cholesterol,...