Tìm theo
: 5 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
10 2 1 methyl 2 piperidyl ethyl 2 methylsulfanyl phenothiazine, 2 methylmercapto 10 2 n methyl 2 piperidyl ethyl phenothiazine, 3 methylmercapto n 2 n methyl 2 piperidyl ethyl phenothiazine
For the treatment of schizophrenia and generalized anxiety disorder.
Thuốc Gốc
10 2 1 methyl 2 piperidyl ethyl 2 methylsulfinyl phenothiazine, 10 2 1 methyl 2 piperidyl ethyl 2 methylsulfinyl phenothiazine, 2 methanesulfinyl 10 2 1 methyl piperidin 2 yl ethyl 10h phenothiazine
Used in the treatment of schizophrenia, organic brain disorders, alcoholism and psychoneuroses.
Biệt Dược
Rối loạn tâm thần như hưng phấn, kích động & căng thẳng; rối loạn hành vi.
Apotex., Inc
Biệt Dược
Rối loạn tâm thần như hưng phấn, kích động & căng thẳng; rối loạn hành vi.
Apotex., Inc
Thuốc Gốc
thioridazine
Rối loạn tâm thần như hưng phấn, kích động & căng thẳng; rối loạn hành vi.