Tìm theo
: 1 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
1 3 4 m chlorophenyl 1 piperazinyl propyl 3 ethyl 4 2 phenoxyethyl delta2 1 2 4 triazolin 5 one, nefazodona, nefazodone
For the treatment of depression.