Tìm theo
Alpha-Cyclodextrin (Cyclohexa-Amylose)
Thuốc Gốc
Small Molecule
CAS: 10016-20-3
CTHH: C36H60O30
PTK: 972.8436
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
972.8436
Monoisotopic mass
972.31694058
InChI
InChI=1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m0/s1
InChI Key
InChIKey=HFHDHCJBZVLPGP-KREQUGERSA-N
IUPAC Name
(1S,3S,5R,6S,8S,10S,11S,13S,15S,16S,18S,20S,21S,23S,25S,26S,28S,30S,31R,32R,33R,34R,35R,36R,37R,38R,39R,40R,41R,42R)-5,10,15,20,25,30-hexakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.2^{3,6}.2^{8,11}.2^{13,16}.2^{18,21}.2^{23,26}]dotetracontane-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol
Traditional IUPAC Name
(1S,3S,5R,6S,8S,10S,11S,13S,15S,16S,18S,20S,21S,23S,25S,26S,28S,30S,31R,32R,33R,34R,35R,36R,37R,38R,39R,40R,41R,42R)-5,10,15,20,25,30-hexakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.2^{3,6}.2^{8,11}.2^{13,16}.2^{18,21}.2^{23,26}]dotetracontane-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol
Độ hòa tan
7.92e+02 g/l
logP
-11
logS
-0.09
pKa (strongest acidic)
11.56
pKa (Strongest Basic)
-3.7
PSA
474.9 Å2
Refractivity
194.48 m3·mol-1
Polarizability
90.36 Å3
Rotatable Bond Count
6
H Bond Acceptor Count
30
H Bond Donor Count
18
Physiological Charge
0
Number of Rings
7
Bioavailability
0
MDDR-Like Rule
true
... loading
... loading