Tìm theo
0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Biệt Dược
SĐK: VNB-1283-02
NSX : Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - Vietnam
Nồng độ : 500ml
Đóng gói : Chai 500ml dịch truyền kèm toa hdsd
Dạng dùng : Dịch truyền
Thành Phần Hoạt Chất (2) :
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading