Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
saquinavir mesylate, sqv
For the treatment of HIV-1 with advanced immunodeficiency together with antiretroviral nucleoside analogues.
Thuốc Gốc
Không giống các đồng đẳng nucléoside (zidovudine, vv), saquinavir tác dụng trực tiếp lên men của virus đích của nó và không cần hoạt hóa bởi sự...
▧ Ðiều trị kết hợp : Invirase được chỉ định kết hợp với zalcitabine (Hivid) và/hoặc zidovudine (Retrovir) để điều trị bệnh nhân ngưòi ...