Tìm theo
: 54 mục trong 3 trang
AZ
Xem
Nhóm
Thuốc Gốc
3 4 methyl 1 piperazinyl imino methyl rifamycin sv, rfp, rifampicina
For the treatment of Tuberculosis and Tuberculosis-related mycobacterial infections.
Thuốc Gốc
3 4 cyclopentyl 1 piperazinyl imino methyl rifamycin, cyclopentylrifampicin, priftin tn
For the treatment of pulmonary tuberculosis.
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Cty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Myung-In Pharma Co., Ltd
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Ajanta Pharma., Ltd
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Ajanta Pharma., Ltd
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Cty liên doanh Meyer-BPC
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Meyer Pharm., Ltd
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Myung-In Pharma Co., Ltd
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Cty CP Dược TW MEDIPLANTEX
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Cty CP DP TW1
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Cty CP DP Nam Hà
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Cty CP DP Cửu Long (PHARIMEXCO)
Biệt Dược
- Thể hoạt động lao phổi & ngoài phổi, Sơ nhiễm lao. - Nhiễm Mycobacterium không điển hình có nhạy cảm với thuốc.
Artesan Pharma GmbH & Co., K.G
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Cty CP DP 3/2
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Cty CP DP Nam Hà
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Cty CP hóa - DP Mekophar
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Cty CP Dược TW MEDIPLANTEX
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Cty CP DP TW2
Biệt Dược
- Điều trị các thể lao bao gồm cả lao màng não. - Điều trị Phong. - Phòng viêm màng não do Haemophilus influenzae và Neisseria meningitidis. - Điều trị...
Cty CP hóa - DP Mekophar