Tìm theo
: 3 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
2 chloro 10 3 1 methyl 4 piperazinyl propyl phenothiazine, 2 chloro 10 3 4 methyl 1 piperazinyl propyl phenothiazine, 3 chloro 10 3 1 methyl 4 piperazinyl propyl phenothiazine
For the symptomatic management of psychotic disorders, short term management of nonpsychotic anxiety in patients with generalized anxiety disorder, and for the control of severe ...
Thuốc Gốc
3 2 chloro 10h phenothiazin 10 yl n n dimethyl 1 propanamine, 3 2 chlorophenothiazin 10 yl n n dimethyl propan 1 amine, aminazine
For the treatment of schizophrenia, control nausea and vomiting, For relief of restlessness and apprehension before surgery, adjunct in the treatment of tetanus, control the ...
Thuốc Gốc
▧ Trên thần kinh trung ương và tâm thần : clorpromazin và các dẫn xuất của phenothiazin có tác dụng chính là an thần mạnh, chống rối loạn tâm ...
▧ Khoa tâm thần : điều trị bệnh tâm thần phân liệt các thể, giai đoạn hưng cảm của tâm thần lưỡng cực. ▧ Khoa khác : + Chống nôn, chống...