Tìm theo
: 9 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
5 carbamoyl 5h dibenz b f azepine, 5 carbamoyl 5h dibenz b f azepine, 5 carbamoyl 5h dibenzo b f azepine
For the treatment of epilepsy and pain associated with true trigeminal neuralgia.
Thuốc Gốc
10 11 dihydro 10 oxo 5h dibenz b f azepine 5 carboxamide, ocbz, oxcarbamazepine
For use as monotherapy or adjunctive therapy in the treatment of partial seizures in adults with epilepsy and as adjunctive therapy in the treatment of partial seizures in children...
Biệt Dược
Ðộng kinh, đau thần kinh sinh ba, dự phòng cơn hưng trầm cảm
Apotex., Inc
Biệt Dược
Ðộng kinh, đau thần kinh sinh ba, dự phòng cơn hưng trầm cảm
Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
Ðộng kinh, đau thần kinh sinh ba, dự phòng cơn hưng trầm cảm
Flamingo Pharm., Ltd
Biệt Dược
Ðộng kinh, đau thần kinh sinh ba, dự phòng cơn hưng trầm cảm
Minimed Laboratories Pvt., Ltd
Biệt Dược
Medico Remedies Pvt., Ltd
Biệt Dược
Minimed Laboratories Pvt., Ltd
Thuốc Gốc
Carbamazepine có cơ chế tác dụng chưa đầy đủ. Tác dụng chống co giật liên quan đến giảm tính kích thích nơron và chẹn sinap, chủ yếu bằng ...
▧ Bệnh động kinh : động kinh cục bộ có triệu chứng phức tạp (động kinh tâm thần vận động và động kinh thuỳ thái dương). Các kiểu ...